Tasa-arvoa kohti tavoite kerrallaan
Töissä Skanskassa Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Tasa-arvoa kohti tavoite kerrallaan

#MeToo-kampanja on kannustanut naisia jakamaan kokemuksiaan epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. YK:n jäsenmaat puolestaan ovat sopineet 17 tavoitteesta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tavoite numero viisi koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa: tavoitteena on taata tytöille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Kunnianhimoisena tavoitteena on myös sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja väkivallan lopettaminen.

Näihin kahteen eritasoiseen aloitteeseen kiteytyy naisten turhautuminen nykyisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Niiden ansiosta on pantu alulle monenlaisia muutoksia yrityksissä ja yhteisöissä.

#MeToo ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat saaneet aikaan myös tärkeitä muutoksia ajattelutavoissa. Yksi esimerkki tästä on se, että yritysten odotetaan nykyään ottavan aktiivisen roolin maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa. On myös alettu entistä paremmin ymmärtää, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo edistää sekä yhteiskunnallista että taloudellista kestävää kehitystä. Tasa-arvo on itsessään tavoittelemisen arvoinen asia, mutta sen kautta voidaan saavuttaa myös muita tärkeitä tavoitteita: talouskasvua, parempia tuloksia ja lisää innovaatiokapasiteettia.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau totesi Maailman talousfoorumin (WEF:n) tapaamisessa pitämässään puheessa: ”On tärkeää palkata ja nimittää vastuullisiin tehtäviin entistä enemmän naisia ja huolehtia siitä, että he pysyvät yrityksen palveluksessa. Ei siksi, että se on oikein tai kiltisti tehty, vaan siksi, että se on fiksua.”

Yritykset voivat aidosti vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen

Me Skanskassa uskomme, että voimme aidosti vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Voimme esimerkiksi edistää syrjinnän lopettamista ja yhtäläisten osallistumis- ja johtamismahdollisuuksien tarjoamista.

YK:n tasa-arvoa koskevissa tavoitteissa on paljon samaa kuin monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön visiossamme. Organisaatioiden tulisi mielestämme heijastaa kaikilla tasoillaan sitä monimuotoisuutta, jota yhteiskunnassakin on. Pyrimme luomaan työympäristön, jossa ei esiinny syrjintää ja häirintää, ja haluamme olla tällä saralla alan johtava yritys. Tämä visio sisältyy myös Skanskan liiketoimintasuunnitelmaan ja arvoihin.

Tämä työ on myös tuottanut ilahduttavia, konkreettisia tuloksia. Vuodesta 2012 lähtien naisten osuus noin 41 000 työntekijän henkilöstössämme kautta maailman on kasvanut 12:sta 17:ään prosenttiin, ja johtotehtävissä naisten osuus on kasvanut 13:sta 22:een prosenttiin. Tällä hetkellä kaikkien Pohjoismaiden rakentamisyksiköiden johtoryhmissä on naispuolisia jäseniä, ja naisia on myös muissa tulosvastuullisissa tehtävissä. Skanska AB:n yhtiökokous nimitti juuri tehtäväänsä Skanskan hallituksen, jossa on kolme miestä ja neljä naista.

Myönteisiä tuloksia työntekijäkyselystä – mutta naisten ja miesten välillä on edelleen eroja

Syrjinnän ehkäisemiseen liittyvää muutosta voi mitata monin eri tavoin. Teemme esimerkiksi vuosittain koko henkilöstön kattavia kyselytutkimuksia, joissa on myös kolme kysymystä hyväksyvästä työyhteisöstä. Skanskalaisia pyydetään arvioimaan seuraavia väittämiä: Työyhteisössäni ei esiinny kiusaamista tai ahdistelua. Esimieheni hyödyntää työryhmämme monimuotoisuutta entistä paremman tuloksen saavuttamiseksi yhdessä. Työyhteisössäni ihmiset välittävät toisistaan ja kohtelevat toisiaan tasapuolisesti.

Kahden ensimmäisen väittämän osalta Skanskan tulokset ovat kolme ja kuusi prosenttiyksikköä alan maailmanlaajuisen vertailukeskiarvon yläpuolella. Toinen väittämä eli monimuotoisuuden hyödyntäminen esimiestyössä puolestaan muodostaa pohjan koko monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön vision toteuttamiselle. Analyysimme ovat osoittaneet, että tämän kysymyksen tulosten ja osaajien yrityksessä pysymisen sekä työtehon välillä on vahva yhteys. Toisin sanoen esimiehet, jotka tukevat monimuotoisuutta, saavat muita todennäköisemmin pidettyä lahjakkaat ihmiset tiimeissään ja tekemään tiimeistään tehokkaita.

Matka jatkuu

Skanskan tulokset eivät ole huonoja muihin yrityksiin verrattuina, mutta työntekijäkyselyn tulosten lähempi tarkastelu osoittaa, että naisten ja miesten vastausten välillä on eroja: Miesten vastaukset edellä lueteltuihin väitteisiin ovat usein myönteisempiä kuin naisten. Sukupuolten välistä syrjimättömyyden ja hyväksynnän ilmapiiriä voidaan siis vielä parantaa.

Monimuotoisuus ei kanna pitkälle ilman hyväksyvää työyhteisöä. Yrityksen johdolla on valtaa vaikuttaa työpaikan monimuotoisuuteen esimerkiksi sen kautta, keitä rekrytoivat, mutta hyväksyvän työyhteisön saavuttaminen on kiinni jokaisesta yksilöstä. Voimme yhdessä oman alamme ammattilaisina ja ihmisinä luoda työkulttuurin, jossa jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi ja jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä. Tietä kohti tasa-arvoa on vielä kuljettavana, mutta toivon, että viimeaikaisen keskustelun seurauksena yhä useampi meistä on sitoutunut tähän tavoitteeseen.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää