Työelämäjoustoja tarvitaan uudistamaan rakennusalan toimintakulttuuria
Töissä Skanskassa Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Työelämäjoustoja tarvitaan uudistamaan rakennusalan toimintakulttuuria

Rakennustyömaat pyörivät suurimmaksi osaksi hyvin tarkan, tiukan ja varsin joustamattoman aikataulun mukaan. Työmailla työt aloitetaan perinteisesti varhain aamulla ja kaikki tulevat töihin samaan aikaan.

Iso haaste rakennusalalla ja monilla muillakin aloilla ovat reissutyötä tekevät ihmiset, jotka ovat arkipäivät poissa kotoa ja palaavat kotiin viikonlopuiksi. Reissutyötä tekevä potee usein paitsi koti-ikävää myös tekemisen puutetta, ellei työmaan lähimailla ole palveluja tai harrastusmahdollisuuksia. Kotona oleva puoliso on käytännössä viikot yksinhuoltajana.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen joustavasti on merkityksellistä myös silloin, kun erityisesti nuoret arvioivat eri toimialojen ja yritysten houkuttelevuutta.

Muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseksi lähdimme mukaan Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on kartoittaa henkilöstömme tarpeita ja saada joustavuutta työn tekemiseen elämäntilanteiden muuttuessa.

Mistä perheystävällisyydessä on kyse?

Miesvaltaisella rakennusalalla ei puhuta kovin laajasti perheystävällisyydestä. Perheystävällisyyden myötä yrityksen arkeen voidaan tuoda joustoja ja järjestelyjä, jotka hyödyttävät kaikkia – ei vain ruuhkavuosia elävien lasten vanhempia.

Perheen määritelmää kannattaa myös pohtia. Se, minkä kukin kokee perheekseen, voi vaihdella paljonkin.

Rakennusalalla huomattavaa on naisten vähäisyys. Alan opiskelijoista vain noin viidesosa on naisia. Työelämään siirryttäessä tästä joukosta suuri osa työllistyy rakentamisen työtehtäviin, mutta ei varsinaisesti työmaille. Näen tämän koko toimialan yhteisenä haasteena.

Uskon, että työmaiden työaikajoustojen lisääminen sekä monimuotoisuutta ja hyväksyvää työkulttuuria edistävä johtaminen voivat vaikuttaa myös naisten kiinnostukseen rakennusalan työmaatehtäviin.

Skanskassa pohdimme parhaillaan joustojen lisäämistä laajemminkin, kaikissa ammattiryhmissä ja kaiken ikäisten kohdalla. Iäkkäitä vanhempiaan hoitavalle tai muuten kuormittavassa elämäntilanteessa elävälle työn joustomahdollisuus tukee jaksamista ja ehkäisee parhaimmillaan myös sairauspoissaoloja.

Työelämä moninaistuu ja menestyvät yritykset uudistavat käytäntöjään

Skanskassa monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön kehittäminen on keskeinen osa strategiaa maailmanlaajuisesti. Jotta voimme paremmin ottaa huomioon yksilölliset elämäntilanteet, kehitämme muun muassa työelämään liittyviä käytäntöjä ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja. Itse uskon, että jos esimies välittää omista joukoistaan ja antaa mahdollisuuden erilaisten elämäntilanteiden edellyttämiin joustoihin, työnantaja saa sen moninkertaisena takaisin sitoutumisen ja hyvän työpanoksen kautta.

Joustojen tarjoaminen on osa Skanskan välittämisen kulttuuria. Meillä kaikilla on myös työn ulkopuolinen elämä, jota on lupa ja jota pitää voida elää täysillä ja aidosti. Siksi kannustamme huolehtimaan itsestämme ja toisistamme töissä.

Työmailla käynnissä joustokokeiluja

Meillä Suomessa laki tai työehtosopimus eivät vaadi, että työmailla olisi oltava yksi kiinteä työaika. Siitä huolimatta työajat rakennustyömailla ovat aika lailla perinteiset eikä joustoja nähdä aina mahdollisina. Työajasta voidaan kuitenkin sopia paikallisesti kaikkien osapuolten kesken. Kokeilemmekin työajan joustoja valituilla Skanskan työmailla tämän vuoden aikana. Muutamalla työmaallamme joustot ovat jo käytössä. Palautteet ovat olleet myönteisiä, mutta kaikkien sitoutuminen ja työn huolellinen suunnittelu on edellytys onnistumiselle.

Työajan joustot voivat tuoda myös ratkaisuja reissutyötä tekeville. Asiakkaan ja projektin tarpeet eivät saa kuitenkaan näissä järjestelyissä vaarantua. Luotamme siihen, että tällaiset perhe-elämää helpottavat joustot ja palvelut lisäävät henkilöstömme motivaatiota, mikä näkyy myös parempana palveluna ja lopputuotteena asiakkaalle.

Henkilöstö ei toivo kuuta taivaalta

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa henkilöstökyselyymme vastasi noin 700 skanskalaista. Sukupuolten välillä ei ollut vastauksissa merkittäviä eroja, mikä oli pienoinen yllätyskin. Palautteiden mukaan ihmiset arvostavat esimerkiksi sitä, että tilapäinen poissaolo työstä henkilökohtaisten tarpeiden vuoksi pystytään pääosin järjestämään ja lomien ajankohtiin voidaan vaikuttaa. Kehitettävää meillä taas on työajan joustoissa erityisesti työmailla sekä miesten hoitovapaita koskevissa asenteissa. Kaiken kaikkiaan vastaajien esittämät toiveet ja ajatukset olivat hyvin kohtuullisia – ihmiset eivät toivo kuuta taivaalta silloin, kun puhutaan työelämän joustoista.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää