Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Haluatko kehittää kulttuuria yrityksessäsi nopeasti? Perusta verkostoja!

Kun halutaan omaksua uusia toimintatapoja tai saada aikaan muutoksia toimintakulttuurissa, perinteinen tapa on valuttaa uudistus organisaatiossa ylhäältä alaspäin. Ongelmana tässä on se, että suuressa organisaatiossa kuluu paljon aikaa, ennen kuin muutos saavuttaa tuotantolinjan päät. Lisäksi organisaation eri osat ovat pahimmillaan pitkään eri vaiheissa menossa muutoksessa.

Ketteryyttä peräänkuuluttavassa maailmassa muutosten ylhäältä alas valuttaminen ei yksinkertaisesti toimi riittävän hyvin. Jos johtajat todella haluavat saada tuloksia aikaan nopeasti, verkostojen perustaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin tyytyminen vain raportointiketjussa porras portaalta etenemiseen.

Kun verkostoissa on mukana ihmisiä eri osastoilta ja eri organisaatiotasoilta, jokainen verkoston jäsen voi toimia lähettiläänä, joka levittää sanomaa ympäristöönsä. Periaate on tuttu tietysti sosiaalisesta mediasta. Johtajien itsensä on oltava mukana näissä verkostoissa, sillä johdon näyttämän esimerkin merkitys ei ole kadonnut mihinkään.

Monimuotoisuusverkosto toimii

Skanskassa olemme käyttäneet verkostomaista lähestymistapaa mielestäni onnistuneesti ja innostavasti, kun olemme perustaneet monimuotoisuusverkoston. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki, niin naiset kuin miehet, eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta.

Verkostossa on mukana skanskalaisia eri puolilta organisaatiota aluejohtajista nuoriin lupauksiin, ja siellä on työstetty monimuotoisuutta edistäviä projekteja, etsitty ratkaisuja ongelmiin sekä avattu keskustelua muun muassa työyhteisön tasa-arvoisuudesta ja työajan joustoista. Myös muissa Skanskan liiketoimintayksiköissä ympäri maailmaa on useita samankaltaisia työryhmiä.

Hyväksyvyys ja monimuotoisuus turvaavat liiketoiminnan jatkumista

Verkoston avulla toivomme saavamme aikaan kriittisen massan, jotta monimuotoisuuden ja hyväksynnän ideologia leviää organisaatiossamme sillä tahdilla kuin tavoitteemme edellyttävät. Kyseessä eivät ole mitkään ”kivat” tai ”pehmeät” tavoitteet, vaan suoraan strategiaamme liittyvät asiat eli esimerkiksi työvoiman saatavuuden ja sitä kautta liiketoimintamme turvaaminen. Jos työnantajaa pidetään monimuotoisuudessa ja hyväksyvyydessä kulttuuriltaan vanhanaikaisena, parhaat kyvyt hakeutuvat töihin muualle.

Monimuotoisuuden yksi selkeä hyöty liiketoiminnalle on se, että monimuotoinen tiimi havaitsee ja ottaa homogeenistä tiimiä tehokkaammin huomioon erilaiset mahdollisuudet ja riskit. Tästä on olemassa myös tieteellistä tutkimusta: Columbian yliopiston professori Katherine W. Phillips on vertaillut eri tavoin koostettujen tiimien suoriutumista erilaisista tehtävistä.

Kiinnostavaa on, että kun ihminen löytää itsensä tiimistä, jossa muut jäsenet ovat erilaisia kuin hän itse, hän joutuu perustelemaan kantojaan huolellisemmin. Tätä kautta ratkaisuista tulee paremmin mietittyjä. Toimiakseen tehokkaasti monimuotoinen ryhmä vaatii kuitenkin johtajaltaan homogeenistä ryhmää enemmän: tiimiin on pystyttävä luomaan avoin luottamuksen ilmapiiri eli juuri se hyväksyvä ilmapiiri, jossa konfliktit ovat hyväksyttyjä, mutta samalla hallitusti ongelmiin keskittyviä. Tämä vaatii nykyaikaista osallistuvaa johtamista.

Kulttuurin kehittäminen vaatii benchmarkkausta ja pulssin mittausta

Skanskassa on tehty useiden vuosien ajan työtä hyväksyvyyden ja monimuotoisuuden eteen. Skanskan naisten neuvottelukunnan eli Skanska’s Women Advisory Groupin toiminta käynnistyi vuonna 2014, ja se on esimerkiksi pitänyt Skanskan ylimmän johdon kanssa työpajoja. Skanskalla on myös tavoitteita naisten määrän lisäämiseksi linjaorganisaatiossaan, joka on hyvin miesvaltainen. Meillä on kuitenkin vielä opittavaa monilta muilta työnantajilta hyvistä käytännöistä. Pohjoismaiden johtavia yrityksiä monimuotoisuuden edistämisessä ovat esimerkiksi Ikea, Ernst & Young sekä Sodexho. Vaikka rakenteet kuten kuvaamani neuvottelukunta ovat tärkeitä, niiden lisäksi tarvitaan paljon muutakin.

Mittaamme hyväksyvyyttä ja monimuotoisuutta yrityksessämme myös maailmanlaajuisella henkilöstötutkimuksella. Tutkimustuloksiakaan ei kuitenkaan voi ennakoida liian suoraviivaisesti siten, että kun monimuotoisuus lisääntyy, arvosanat näistä osa-alueista paranevat. Parhaassa tapauksessa käy niin, että kun ihmisten tietoisuus hyväksyvyydestä ja monimuotoisuudesta kasvaa, he arvioivat työnantajansa käytäntöjä kriittisemmin. Arvosanoissa saattaa siis tulla eteen kuoppa, ennen kuin ne alkavat kohentua – ja kohentuminen tietysti edellyttää sitä, että työnantajan nähdään aidosti tarttuvan toimiin hyväksyvyyden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tässäkin teot kertovat arvoista enemmän kuin puheet.

Jukka Hörkkö

Jukka Hörkkö

Olen Skanska Oy:n asuntoprojektikehityksestä vastaava toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen. Olen työskennellyt Skanskassa asuntorakentamisen parissa vuodesta 1994.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää