Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Ympäristötehokkuus on rakettitiedettä

Lajien, ekosysteemien ja geneettisen monimuotoisuuden väheneminen on ilmastonmuutoksen rinnalla aikamme suurimpia haasteita. Luonnon monimuotoisuus luo perusteet elämälle maapallolla ja on jo itsessään ihmiselämän edellytys. Ihminen ja yhteiskunta ovat riippuvaisia luonnonvaroista ja luonnon toiminnoista. Luonnon monimuotoisuus häviää tänä päivänä hälyttävää vauhtia, pääosin ihmisen toimien seurauksena.

Hyötyjä, joita ihmiset saavat luonnosta, kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Käsitteen tarkoituksena on hahmottaa luonnon rahallista arvoa yhteiskunnalle. Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen arvottamia luonnosta saatavia aineettomia ja aineellisia hyötyjä. Niitä ovat mm. ravinto, lääkeaineet, rakennustarvikkeet ja virkistysmahdollisuudet. Myös luonnontoiminta, kuten ekologiset vuorovaikutukset pölyttäjien ja kasvien välillä, pohjaveden puhdistuminen ja varastoituminen sekä hengitysilman puhdistuminen, kuuluvat ekosysteemipalveluihin. Tällä hetkellä ekosysteemejä uhkaavat erityisesti ilmansaasteet, ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö, elinympäristöjen tuhoutuminen tai muuttuminen sekä vieraslajien invaasio.

Oikeutta ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen pidetään tärkeänä ja Suomen perustuslakiin on kirjattu, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Miten ekosysteemipalvelu liittyy rakennusalaan?

Jokainen ihminen ja yritys on riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista joko suoraan tai välillisesti. Rakennusalalla on suuri merkitys niin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa.

40-prosenttiaRakennettu ympäristö kuluttaa:

 • noin 40 % materiaaleista ja energiasta,
 • 55 % puusta, joka hyödynnetään muuten kuin polttoaineena,
 • 12 % vedenkulutuksesta
 • ja aiheuttaa 36 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Rakentaminen myös muokkaa ympäristöä ja sen olosuhteita. Kun ihminen muuttaa ympäristöään, vaikutus kiertyy lopulta takaisin ihmiseen. Hengitysilman, veden ja ravinnon laatu, jopa melu vaikuttavat terveyteemme.

Muutokset luonnon monimuotoisuudessa ja ekosysteemipalveluissa vaikuttavat mm. raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, muiden tuotantopanosten hintoihin (esim. energia), kysyntään ja kuluttajien preferensseihin sekä vaihtoehtoisten tuotteiden kysyntään sekä riskeihin (esim. ilmastonmuutos, tulvat). Tästä johtuen aktiivinen luonnon monimuotoisuuden suojelu  ja ympäristötehokkuuteen panostaminen hyödyttää yritystoimintaa ja yhteiskunnan rakentamista pitkällä aikavälillä.

Ympäristötehokkuus vaatii suunnitelmallisuutta

Luonnonvarojen ehtyminen on tulevaisuuden haaste, mutta haasteissa piilee myös liiketoimintamahdollisuuksia, ja monet riskeistä on käännettävissä kilpailueduksi. Monesti sanotaan, ettei ympäristötehokkuus ole rakettitiedettä.

Kääntäisin kuitenkin asian toisinpäin: ympäristötehokkuus on nimenomaan rakettitiedettä. Avaruuteen matkatessa kaikki suunnitellaan ja mietitään tarkoin, jottei yllätyksiä pääse matkalla tapahtumaan, vaan kaikki pystytään ennakoimaan ja minimoimaan haittavaikutukset. Tämä ei vaadi muuta kuin kotiläksyjen tekemistä, jolla varmistetaan projektin onnistuminen. Kaikki on huolellisesti suunniteltua ja harjoiteltua.

Käytännössä esimerkiksi:

 • Tunnistetuissa kohteissa laaditaan luontoselvitys ennen rakennushankkeisiin ryhtymistä.
 • Rakennusten materiaali- ja energiatehokkuuden parannetaan, jolla vaikutetaan myös ilmastonmuutoksen uhan torjumiseen.
 • Logistiikka suunnitellaan huolellisesti.
 • Kemikaalit käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
 • Jätemäärää vähennetään, jätteet lajitellaan ja kierrätetään.
 • Kierrätysmateriaalit hyödynnetään. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista.
 • Elinkaari huomioidaan myös siten, että rakennusvaiheen jälkeen pystymme varmistamaan rakennuksen toimivan kuten se on suunniteltu: sitä on helppo huoltaa ja rakennus voi käyttöaikanansa toimia useammassa tarkoituksessa.

Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös terveysriski ja aina maineriski. Huolehtimalla ympäristötehokkuudesta ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hankkeissamme, pidämme huolta siitä, että rakennamme kestävää liiketoimintaa ja yhteiskuntaa.

Aiheesta lisää:

Skanska on mukana FIBS ry:n yritykset ja biodiversiteeti Master class -koulutuksessa.

FIBS Ry: Biodiversiteetti julkaisu

Green Facts: What is biodiversity?

Suomen luonnonsuojeluliitto: Ekosysteemipalvelut

Pellervon taloustutkimus: Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo (Matleena Kniivilä)

www.mmm.fi: Luonnon monimuotoisuus

Mia Andelin

Mia Andelin

Kirjoittaja toimi Skanskalla vuosina 2008-2020. Viimeisimmässä roolissaan Skanskalla Mia toimi ympäristöpäällikkönä vastaten Suomen toimintojen ympäristöasioista kattaen niin työmaan tuen kuin strategian laadinnan ja kaiken siltä väliltä.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää